เงื่อนไขการรับประกันงาน

best home ยินดีให้การรับประกันและซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามความเสียหายที่ทาง best home ทำการตกแต่ง ต่อเติม หรือปรับปรุงงาน เท่านั้น ทั้งนี้ไม่เกินมูลค่าที่ระบุในการว่าจ้าง การรับประกันต้องเกิดจากการบกพร่อง จากการผลิตของสินค้าหรือการติดตั้งเท่านั้น หากความเสียหายเกิดจากการเสื่อมสภาพในการใช้งาน best home ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นๆ หลังจากที่ลูกค้ามีการแจ้งซ่อมแซม กรณีเหตุฉุกเฉิน/ร้ายแรง เช่น หลังคารั่ว, ไฟซ๊อต best home เข้าตรวจสอบ/ซ่อมแซม ภายใน 3-5 วันทำการ กรณีอื่น ๆ best home จะเข้าซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น ภายในกำหนดระยะเวลา 30 วันทำการ (ไม่รวมกรณีรออะไหล่ รอสินค้าประเภทสั่งผลิต หรือสินค้าสั่งพิเศษ) นับตั้งแต่วันที่ตกลงยอมรับเงื่อนไขการซ่อมแซมทั้ง 2 ฝ่าย และจะซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้เท่านั้น ทั้งนี้จะไม่รวมถึงผลสืบเนื่อง ความเสียหาย อื่นๆนอกเหนือจากงานที่ทำ กรณีความเสียหายเกิดจากสินค้า best home จะทำการชดเชยสินค้าที่รุ่นและยี่ห้อเดิม หรือ รุ่นและยี่ห้อที่ใกล้เคียง โดยมูลค่าไม่สูงกว่า ในกรณีที่ ไม่สามารถจัดหาสินค้า รุ่นและยี่ห้อเดิมไม่ได้ best home ขอสงวนสิทธิ์ในการ เข้าดำเนินการซ่อมแซมการชำรุดบกพร่อง ตามวิธีการและมาตรฐานของ best home โดยอาจตรวจสอบสาเหตุก่อนหรือไม่ก็ได้ ซึ่งจะซ่อมแซมให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ best home เป็นสำคัญ

1.การรับประกันงานติดตั้ง

1.1   การรับประกันงานโครงสร้าง ฐานราก ได้แก่ เสาเข็มและฐานราก ไม่รวมความเสียหายที่เกิดสภาพดินของแต่ละพื้นที่ และไม่รวมการทรุดตัวทางธรรมชาติของงานโครงสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้

– เข็มหกเหลี่ยมยาว 3 ม. ปูพรม/แบบกลุ่ม: ไม่รับประกันโครงสร้าง

– เข็มหกเหลี่ยมยาว 6 ม. ปูพรม/แบบกลุ่ม: ไม่รับประกันโครงสร้าง

– เสาเข็มไมโครไพล์: รับประกันโครงสร้าง 180 วัน

– กรณีลงเข็มทุกชนิด โดยไม่ใช่ทีมที่ best home จัดหา: ไม่รับประกันโครงสร้าง

 

1.2   การรับประกันโครงสร้างเหล็ก เสา คาน พื้น (ระยะเวลารับประกัน 180 วัน)

รับประกันโครงสร้าง ไม่โก่ง แอ่น จนโครงสร้างวิบัติ ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 

1.3    การรับประกันงานตกแต่ง (ระยะเวลารับประกัน 180 วัน)

         – งานหลังคา : หลังคาไม่รั่วซึม หรือ แผ่นหลังคา/กระเบื้อง ปลิวหลุดร่วง (โดยไม่รวมถึงสาเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และไม่รวมถึงการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน)

         – งานผนังเก่า ฉาบใหม่ / งานผนังเก่า ฉาบเก่า : ไม่รับประกันทุกกรณี

         – งานผนังก่อใหม่ ฉาบใหม่ : ไม่รั่วซึม และ งานผิวผนังฉาบอิฐมวลเบา (โดยไม่รวมถึงรอยขนแมว) หากเกิดการแตกร้าว และจะต้องไม่เกิดการแอ่นตัว บิดตัวอย่างเห็นได้ชัด

         – งานเคาน์เตอร์ครัว: เคาน์เตอร์ไม่หัก แตก จากการใช้งานปกติ

         – งานฝ้าเพดาน: ความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำฝน (โดยไม่รวมถึงรอยแตกที่เกิดจากความร้อนจากแผ่นหลังคา)

         – งานวัสดุตกแต่งพื้นและผนัง: แผ่นกระเบื้องเซรามิค ไม่หลุดร่วง หรือ หลุดร่อน การหลุดร่วง หรือหลุดร่อน ต้องไม่เกิดจากการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ใดๆ ทำให้เกิดการหลุดร่วง หรือหลุดร่อน และไม่รวมถึงการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของกระเบื้องเซรามิค และยาแนว

         – งานทาสี: ความเสียหายจากการพองหลุดร่อน จากความชื้น

         – งานกระจก: ไม่รั่วซึมตามขอบอลูมิเนียม รับประกันผลงานเฉพาะ การสั่งผลิตและติดตั้งโดย best home เท่านั้น

         – งานกระเบื้องยาง: ความเสียหายจากการพองหลุดร่อน จากความชื้น (โดยไม่รวมถึงรอยขีดข่วนจากการใช้งาน)

         – งานระบบท่อน้ำ: ท่อน้ำไม่รั่วซึม อุดตัน ตามการใช้งานปกติ

         – งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์:  ไม่เกิดการลัดวงจรหรือมีการรั่วไหลจากสายไฟ สวิทช์ ปลั๊ก ไฟฟ้า ตามการใช้งานปกติ

กรณีอื่นๆ เพิ่มเติม

 1. บริษัทไม่มีนโยบาย ให้ทีมช่างรับเงิน หรือรับงานจากลูกค้าโดยตรง จึงขอความร่วมมือลูกค้า ไม่มีการ ชำระเงินใดๆ ให้ทีมช่าง เมื่อเกิดความผิดพลาด หรือเสียหายภายหลัง บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายทุกกรณี
 2. ถ้าบริษัทสืบทราบ หรือตรวจพบ ว่าลูกค้ามีการจ้างงานตรง หรือจ่ายเงินตรงกับผู้รับเหมา ที่มาจากบริษัทเป็นผู้จัดหาเข้ามา บริษัท มีสิทธิยกเลิกสัญญาการจ้างงานทั้งหมดทันที โดยไม่คืนเงินค่าจ้างให้ทุกกรณี และสามารถยกเลิกการรับประกันผลงานทั้งหมดได้ทุกช่วงเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 3. สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้มีการชำระเงิน ค่าจ้างงานออกแบบ บริษัท ไม่อนุญาต ให้ลูกค้านำภาพหรือ ข้อมูลใด ๆ เช่น ภาพ 3D  แบบขยาย (ระยะตามหน้างานจริง)  ภาพงานตกแต่งภายใน ภาพงานตกแต่งภายนอก หรือ ภาพโรงจอดรถ ไปให้ผู้รับเหมารายอื่นดำเนินการเด็ดขาด เพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ถ้าบริษัทสืบทราบ หรือตรวจพบ บริษัท จะดำเนินคดีทางกฎหมายกับลูกค้าท่านนั้นอย่างถึงที่สุด โดยลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการดำเนินคดีทางกฎหมายด้วย
 4. กรณีเป็นงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ best home เช่น งานที่ช่วยเก็บงานจากช่างชุดอื่นที่ไม่ใช่ชุดช่างของ best home จะไม่รับทำการแก้ไขทุกกรณี แต่ถ้าทีมช่างของ best home รับดำเนินการเอง โดย best home ไม่ได้รับทราบ best home จะไม่รับผิดชอบความเสียหายทุกกรณี
 5. กรณีมีงานเบ็ดเตล็ดที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ เช่น ช่วยยกของ ขนย้ายของ ช่วยเจาะผนังเพื่อแขวนสิ่งของต่าง ๆ หรือ อื่นใด รบกวนลูกค้า แจ้งกลับมาที่ best home ก่อนทุกครั้ง ก่อนให้ทีมช่างเริ่มงานเสมอ แต่ถ้าทีมช่างดำเนินการเอง โดยบริษัทไม่ได้อนุมัติ/รับทราบ เมื่อเกิดความผิดพลาด หรือเสียหายภายหลัง บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายทุกกรณี
 6. กรณี การให้ทีมช่าง ไปซื้อของแทนลูกค้า (โดยของนั้น เป็นของที่บริษัท ได้ตกลงกับลูกค้าไว้แล้ว ว่าลูกค้าต้องจัดหาเอง) ถ้าเกิดความเสียหาย เช่น ช่างซื้อของผิด สินค้าเสียหายระหว่างขนส่ง ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด best home จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี
  • ระบบน้ำ

   ระบบน้ำดี น้ำเสีย และระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในอาคารหรือที่อยู่อาศัย

  • ระบบไฟฟ้า

   ระบบไฟฟ้า และแสงสว่างทั้งภายนอกและภายในอาคาร

  • งานโครงสร้าง

   ฐานรากและโครงสร้างของบ้าน ตึกแถว อาคารพาณิชย์ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

  • งานตกแต่ง

   งานตกแต่งหรือปรับปรุงอาคาร ที่พักอาศัย ทั้งบริเวณภายนอกและภายในอาคาร

© Copyright 2019 RUANGANAN CORPORATION LIMITED